twitter
rss

Perisian untuk golongan cacat penglihatan
1.1 Perisian Duxbury (Duxbury Braille tranlator)

Braille diibaratkan sebagai 'mata' dan 'nyawa' kepada orang-orang buta. Menerusi Braille, mereka boleh mendapat pelbagai informasi, menambah ilmu dan membaca kisah-kisah menarik. Sebelum munculnya peralatan canggih yang serba moden ini, Braille dihasilkan secara manual iaitu ditaip dengan menggunakan mesin taip di atas sekeping kertas khas yang akan menimbulkan huruf Braille

Kemunculan sistem Braille moden seperti perisian Terjemahan Braille Duxbury(DBT) perisian JAWS (boleh mengeluarkan suara) dan mesin pencetak tulisan Brailleatau dikenali sebagai embosser menjadikan kerja-kerja penghasilan buku Braille berjalandengan pantas.buku akan diimbas terlebih dahulu di atas mesin imbasan yang dimulaidaripada muka surat pertama. Kemudian, segala butiran yang diimbas sebentar tadi akantertera di komputer menerusi perisian ‘text document’ dalam huruf rumi.
Ketika proses ini berjalan, perisian JAWS yang boleh mengeluarkan suara akanmembaca satu persatu ayat yang diimbas dari buku tersebut. Dengan ini, tugas-tugaspenyuntingan dan mengenal pasti kesalahan ejaan dapat dilakukan oleh golongan butasendiri, tanpa bantuan sukarelawan.
Menariknya sistem JAWS ini, selain membaca ayat yang tertera, JAWS juga akan bersuara apabila kursor tetikus terkena mana-mana item di skrin komputer. Contohnya,JAWS akan menyebut perkataan fail jika kursor terkena pada item file. Setelahmembetulkan kesalahan ejaan, ayat-ayat rumi akan dihantar dan disimpan di dalamperisian DBT dengan tujuan menterjemahkan huruf rumi ke dalam huruf Braille.
Akhir sekali, barulah ia dicetak melalui mesin embosser yang disambung pada komputer. Hasil cetakan akan keluar dalam bentuk Braille dan seterusnya kami akan melakukan proses yang sama sehingga ke halaman terakhir buku.

1.2 Perisian pembaca skrin
Perisian pembaca skrin adalah merupakan satu perisian yang mengandungikomponen sintesis pengucapan yang akan mengucapkan sebarang teks yang muncul padaskrin. Harga bagi perisian pembaca skrin ini adalah dalam lingkungan RM300 ke RM1,000
1.2.1Screen reader (window-eye)
Apabila Screen Reader ini telah di install ke komputer, maka, komputer tersebutakan boleh berkata-kata seperti manusia. Komputer itu mestilah mempunyaisound card. Jadi, segala teks yang terpapar di skrin akan dibaca oleh screen reader tersebut.Jadi, tahulah pengguna apa yang terpapar di skrin komputer.Tetapi, software inihanya boleh membaca teks sahaja. Jika terdapat sebarang grafik atau pun gambar,dia akan senyap atau menyebut grafik atau blank.

Software ini datangnya dari Amerika Syarikat. Perisian ini dapat membaca teksdalam Bahasa Inggeris dengan lancar . Tetapi, jika membaca Bahasa Melayu,bunyinya seperti Mat Salleh atau orang inggeris baru nak belajar bercakapmelayu, kurang lancar.
Window-eye membolehkan pengguna melayari internet, menghantar dan
menerima e-mail
Window-eye juga boleh membaca laman web dan membaca fail PDF
Window –eye 1.0 dikeluarkan pada tahun 1990 oleh by GW Micro. Ia akan diperbaharui setiap tahun.
Sehingga kini Window-Eyes 6.1 Beta 1, including yang menyokong Windows
Vista telah dilancarkan pada 30 Januari 2007.
Window-eye 7.0 beta 2 juga telah dilancarkan
Ia merupakan perisian utk cacat penglihatan atau lemah penglihatan. Yang manaakan menterjemah komponent dalam sistem pengoperasian sintesis pengucapanyang akan mengucapkan sebarang teks yang muncul pada skrin.
Ia amat memudahkan pengguna tanpa perlu menghafal keystroke
1.2.2 JAWS
Perisian JAWS yang direka khusus untuk membacaperubahan pada skrin komputer. Semua perkara yangberlaku pada skrin akan dibaca secara lisan kepadapengguna. Ini membolehkan golongan kurang upayapenglihatan menggunakan komputer seperti biasa tanpaperlu melihat skrin komputer tersebut. Perisian JAWS
yang terbaru juga boleh menyokong penggunaan Windows Vista.
Ciri-ciri yang ada pada perisian JAWS 9.0 ialah :
Didatangkan dengan instalasi percakapan yang pantas dan mudah
Gabungan 2 multi-lingual speech synthesizers - Eloquence™ and
RealSpeak™ Solo SAPI 5
Menggunakan format asas bagi teks dan audio
15 tahun pengalaman dengan Windows dan telah digunakan oleh 50 buah
Negara dalam 23 bahasa yang berbeza
Lengkap didatang bersama perisian with MAGic® screen magnification
Harga bagi perisian JAWS adalah :
JAWS Professional:$1 ,0 9 5
(Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, or Windows Media Center)
Add access for Remote Desktop, Terminal Server/Citrix: $200 (JAWS Professional only)
JAWS Standard:$8 9 5
(Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, or Windows XP Home)

1.2.3 WebAnywhere
WebAnywhere merupakan pembaca skrin berasaskan web. Ia digunakan oleh golongan cacat penglihatan untuk mengakses web dari mana-mana komputer yangmempunyai sambungan internet dan ouput audio.
Sebelum wujudnya WebAnywhere pengguna cacat penglihatan menggunakanperisian program pembaca skrin untuk menukarkan maklumat dan visual pada skrinkepada percakapan atau suara. Terdapat lebih 1 milion pengguna cacat penglihatanmengakses web menggunakan perisisan pembaca skrin. Kos membeli perisian pembacaskrin menjadi rintanagn kepada penggunanya untuk capaian web. Kebanyakanperpustakaan di US menyediakan kemudahan capaian internet tetapi tidak menyediakanperisisan pembaca skrin kerana harganya mahal. Pengguna cacat penglihatn juga adakalanya tidak mampu untuk memiliki perisian pembaca skrin sendiri. Ini menyekatcapaian maklumat oleh golongan tersebut. Harga bagi perisian pembaca skrin agak mahal kerana ia sangat kompleks, pasarannya kecil dan memerlukan kos sokongan yang tinggi.Pembangunan perisian pembaca skrin sangat kompleks kerana setiap antaramuka dalamprogram perlu mentafsir tulisan secara sendiri. Oleh kerana perisian pembaca skrin inimemerlukan kos yang tinggi ia tidak di masukkan pada semua komputer.
Pengguna komputer cacat penglihatan apabila mereka bergerak ke sesuatutemapat yang lain contoh ke perpustakaan atau komputer milik individu lain, merekatidak dapat mengakses web. Ini kerana komputer lain tidak dimasukkan dengan perisian pembaca skrin. Walaupun terdapat perisian pemabaca skrin yang mudah dibawa , namun ia memerlikan kebenaran untuk memasukkan perisian baru.
Dengan wujudnya WebAnywhere ia dapat menyediakan capaian web secarapercuma daripada semua computer seperti computer diperpustakaann, di universiti,computer rakan dan lain-lain lagi. Kelebihan WebAnywhere ini membolehkan capaianmaklumat dimana-mana oleh golongan cacat penglihatan.

1.2.4 Braille Note

Alat ini digunakan oleh golongan cacat penglihatan untuk membaca menggunakan braille. Alat ini kecil seperti menggunakan komputer riba yang mudah dibawa oleh penggunannya. Alat ini mempunyai fungsi yang sangat "user friendly". Ia boleh digunakan bersama pemprosesan perkataan untuk membentuk, mengubah dan menyimpan dokumen dengan menterjemahkannya dari braille kepada pemprosesan perkataan. Dokumen boleh dicetak secara braille atau dihantar kepada pengguna lain menggunakan emel. Alat ini juga boleh disambung menggunakan modem yang membolehkan pengguna berhubung dalam bentuk rangkaian dengan pengguna lain; Antara kemudahan lain yang terdapat pada BrailleNotes ialah;
  • Bluetooth dan WiFi
  • Penambahan Media Player
  • Memo dalam bentuk suara
  • Kawalan audio
  • Web browser
  • FM radio
  • Peranti kemasukan braille sambungan dengan JAWS untuk window
1.3 Perisian pembesar skrin

Perisian pembesar skrin amat sesuai digunakan bagi membantu melihat sesuatu teks pada skrin komputer. Ia

adalah satu perisian yang membesarkan bahagian paparan monitor supaya mudah untuk dibaca. Teknologi ini

membantu pembacaan terutama apabila teks adalah kecil. Terdapat pelbagai jenis perisian pembesar skrin

yang boleh diperolehi daripada pasaran dengan fungsi pelbagai.
 

Alat ini digunakan oleh golongan cacatpenglihatan untuk mebaca menggunakan braille.Alat ini kecil seperti komputer atas riba yangmudah dibawa oleh penggunanya. Alat inimempunyai fungsi yang sangat ‘user friendly’.Ia boleh digunakan bersama pemprosesanperkataan untuk membentuk, mengubah dan
menyompan dokumen dengan menterjemahkannya dari Braille kepada pemprosesanperkataan. Document boleh boleh dicetak secara Braille atau atau dihantar kepadapengguna lain menggunakan e-mail. Alat ini juga boleh disambung dengan modem untukyang membolehkan pengguna berhubung secara dalam bentuk rangkaian denganpengguna lain.
Antara kemudahan laian yang terdapat pada BrailleNotes ialah :
Blluetooth dan WiFi
Penambahan Media Player
Memo dalam bentuk suara
Kawalan audio
Web browser
FM radio
Peranti kemasukanbraile sambungan dengan JAWS untuk window

Alat ini digunakan oleh golongan cacatpenglihatan untuk mebaca menggunakan braille.Alat ini kecil seperti komputer atas riba yangmudah dibawa oleh penggunanya. Alat inimempunyai fungsi yang sangat ‘user friendly’.Ia boleh digunakan bersama pemprosesanperkataan untuk membentuk, mengubah dan
menyompan dokumen dengan menterjemahkannya dari Braille kepada pemprosesanperkataan. Document boleh boleh dicetak secara Braille atau atau dihantar kepadapengguna lain menggunakan e-mail. Alat ini juga boleh disambung dengan modem untukyang membolehkan pengguna berhubung secara dalam bentuk rangkaian denganpengguna lain.
Antara kemudahan laian yang terdapat pada BrailleNotes ialah :
Blluetooth dan WiFi
Penambahan Media Player
Memo dalam bentuk suara
Kawalan audio
Web browser
FM radio
Peranti kemasukanbraile sambungan dengan JAWS untuk window
 

Alat ini digunakan oleh golongan cacatpenglihatan untuk mebaca menggunakan braille.Alat ini kecil seperti komputer atas riba yangmudah dibawa oleh penggunanya. Alat inimempunyai fungsi yang sangat ‘user friendly’.Ia boleh digunakan bersama pemprosesanperkataan untuk membentuk, mengubah dan
menyompan dokumen dengan menterjemahkannya dari Braille kepada pemprosesanperkataan. Document boleh boleh dicetak secara Braille atau atau dihantar kepadapengguna lain menggunakan e-mail. Alat ini juga boleh disambung dengan modem untuk

1.3
Perisian pembesar skrin
Perisian pembesar skrin amat sesuai digunakan bagi membantu melihat sesuatu tekspada skrin komputer. Ia adalah satu perisian yang membesarkan bahagian paparanmonitor supaya mudah untuk dibaca. Teknologi ini membantu pembacaan terutamaapabila teks adalah kecil. Terdapat pelbagai jenis perisian pembesar skrin yang bolehdiperoleh daripada pasaran dengan fungsi yang pelbagai.
1.3.1 ZoomText
PerisianZoomText yang terbaruialah ZoomText 9.1, perisian inimembolehkan melihat sesuatu teks padaskrin yang dibesarkan dan membaca tekstersebut dengan lebih jelas berbandingperisian versi sbelumnya. Dengan
sokongan ‘xFont Magnificatin Diplay High-definition Text’ yang terdapat dalamZoom Text 9.1 ia dapat mengesan teks dengan lebih mudah. Juga dengansokongan ‘NeoSpeech Synthesizers’, semua aplikasi dan pembacaan dokumen

Alat ini digunakan oleh golongan cacatpenglihatan untuk mebaca menggunakan braille.Alat ini kecil seperti komputer atas riba yangmudah dibawa oleh penggunanya. Alat inimempunyai fungsi yang sangat ‘user friendly’.Ia boleh digunakan bersama pemprosesanperkataan untuk membentuk, mengubah dan
menyompan dokumen dengan menterjemahkannya dari Braille kepada pemprosesanperkataan. Document boleh boleh dicetak secara Braille atau atau dihantar kepadapengguna lain menggunakan e-mail. Alat ini juga boleh disambung dengan modem untukyang membolehkan pengguna berhubung secara dalam bentuk rangkaian denganpengguna lain.
Antara kemudahan laian yang terdapat pada BrailleNotes ialah :
Blluetooth dan WiFi
Penambahan Media Player
Memo dalam bentuk suara
Kawalan audio
Web browser
FM radio
Peranti kemasukanbraile sambungan dengan JAWS untuk window

Alat ini digunakan oleh golongan cacatpenglihatan untuk mebaca menggunakan braille.Alat ini kecil seperti komputer atas riba yangmudah dibawa oleh penggunanya. Alat inimempunyai fungsi yang sangat ‘user friendly’.Ia boleh digunakan bersama pemprosesanperkataan untuk membentuk, mengubah dan
menyompan dokumen dengan menterjemahkannya dari Braille kepada pemprosesanperkataan. Document boleh boleh dicetak secara Braille atau atau dihantar kepadapengguna lain menggunakan e-mail. Alat ini juga boleh disambung dengan modem untukyang membolehkan pengguna berhubung secara dalam bentuk rangkaian denganpengguna lain.
Antara kemudahan laian yang terdapat pada BrailleNotes ialah :
Blluetooth dan WiFi
Penambahan Media Player
Memo dalam bentuk suara
Kawalan audio
Web browser

Alat ini digunakan oleh golongan cacatpenglihatan untuk mebaca menggunakan braille.Alat ini kecil seperti komputer atas riba yangmudah dibawa oleh penggunanya. Alat inimempunyai fungsi yang sangat ‘user friendly’.Ia boleh digunakan bersama pemprosesanperkataan untuk membentuk, mengubah dan
menyompan dokumen dengan menterjemahkannya dari Braille kepada pemprosesanperkataan. Document boleh boleh dicetak secara Braille atau atau dihantar kepadapengguna lain menggunakan e-mail. Alat ini juga boleh disambung dengan modem untuk

Harga bagi perian ZoomText ialah :
Produk terbaru CD: $595
Produk terbaru USB: $695

ZoomText USB merupakan produk terbaru yang memberi apalikasiyang lebih memudahkan pengguna. Ini
1.3
Perisian pembesar skrin
Perisian pembesar skrin amat sesuai digunakan bagi membantu melihat sesuatu tekspada skrin komputer. Ia adalah satu perisian yang membesarkan bahagian paparanmonitor supaya mudah untuk dibaca. Teknologi ini membantu pembacaan terutamaapabila teks adalah kecil. Terdapat pelbagai jenis perisian pembesar skrin yang bolehdiperoleh daripada pasaran dengan fungsi yang pelbagai.
1.3.1 ZoomText
PerisianZoomText yang terbaruialah ZoomText 9.1, perisian inimembolehkan melihat sesuatu teks padaskrin yang dibesarkan dan membaca tekstersebut dengan lebih jelas berbandingperisian versi sbelumnya. Dengan
sokongan ‘xFont Magnificatin Diplay High-definition Text’ yang terdapat dalamZoom Text 9.1 ia dapat mengesan teks dengan lebih mudah. Juga dengansokongan ‘NeoSpeech Synthesizers’, semua aplikasi dan pembacaan dokumen
kerana ia boleh di bawa ke merata-ratatempat sama ada dirumah, sekolah, temapat kerja, perpustakaan atau ditempat-tempat awam yang lain. Ia mudah dibawa dan boleh digunakan pada bila-bilamasa. Ia boleh di jalan dan dimasukkan ke dalam computer dimana-mana danpada bila-bila masa yang dikehendaki tanpa penambahan bayaran untukkebenaran lessen penggunaan. Dengan ini ia sesuai untuk kegunaan individu danjuga organisasi dan dapat menyokog penggunaan dalam persekitaran rangkaiandengan mudah.

1.3.2Mesin pembaca ‘ScannaR’
Alat ini memberi kemudahan kepadagolongan cacat penglihatan untuk membacateks. Ia membolehkan pengguna membacamajalah tanpa menggunakan bantuancomputer. Teks akan diibas dan dibaca . alat alat ini boleh disambung dengan BrailleNote atau VoiceNote. Apabila scanner disambung dengan BarilleNote pengguna akan dapat membaca negguna tulisan Braille.Dan apabila scanner disambnung denga VoiceNote dengan kemudahan audio penggunahanya perlu mendengar teks yang dibaca. Dengan kemudahan audio output dapatmemudahkan pelajar membuat ulangkaji. Alat ini sesuai untuk golongan buta dan rabunpada tahap yang tinggi. Kebolehan alat ini dapat membaca 50000 mukasurat dan dapatdisimpan dalam satu masa tertentu.
Cara pengunaan alat ini ialah pengguna hanya perlu meletakkan dokumen padascanner dan menekan butang. Teks akan dibac dan mengeluarkan suara. Pengguna jugaboleh menyimpan teks yang dibaca dengan menekan butang dan menyebut nama fail danakan disimpan. Alat ini juga dapat menyokong pelbagai jenis bahasa seperti Sapnish,Italian, Franch dan lain-lain lagi.

2.0 Perisian untuk golongan cacat anggota fizikal
2.1 Naturally Speaking
Perisian Naturally Speaking berfungsi untukmenerima arahan lisan dan menaipkannya secara automatik dalam pemproses perkataan. Mereka yangkurang upaya fizikal seperti hilang anggota tangan akandapat melakukan kerja-kerja pemprosesan perkataan secara sendirian. Perisian ini mampu melakukan semuafungsi perisian tersebut hanya dengan arahan lisan sahaja. Untuk menaip tekspenggun akan akan bercakap dan teks akan tertera pada skrin. Untuk menjalankanperisian ini memerlukan satu mikrofon yang sangat peka terhadap suara untukmengesan suara pengguna dan menterjemahkan dalam bentuk teks. Bagi proses atauaplikasi menyimpan fail atau menghapuskan fail pengguna hanya perlu bercakapmemberikan arahan. Perisian ini akan berfungsi mengikt arahan penggunanya.denganini ia dapat memudahkan pengguna yang cacat angota fizikal contoh tidak mepunyaitangan dapt menggunakan computer untuk kerja-kerja harian. Perisian ini juga boleh

menyediakan kemudahan untuk membaca web dengan hanya pengguna memberikan

arahan untuk membaca web. Harga bagi perisian Naturally Speaking ialah :

NaturallySpeaking Professionalversion 9
: $899.00
NaturallySpeaking Preferred version 9
: $249.00
NaturallySpeaking Medical version 9
: $1,199.00
NaturallySpeaking Legal version 9
:$1,199.00
Perisian ini memberikan seseorang OKU satu alternatif yang lain bagi mengatasi masalah menekan dua atau tiga kekunci pada masa yang sama.
kesukaran untuk menggunakan papan kekunci dan tetikus yang sedia ada.
Terdapat beberapa teknologi yang dapat membantu OKU menangani kesukaran ini
Bagi pengguna yang menggunakan sistem pengoperasian Windows (Windows 95,Windows 98, Windows 2000 dan Windows XP) fungsi ‘sticky keys’ ini bolehdiaktifkan dengan mengaktifkan ‘Accessibility Options’ dalam panel kawalan.
Selain daripada itu, perisian menaip prediktif juga boleh digunakan sebagai satu alternatif untuk membantu menyelesaikan kesukaran ini.
Perisian ini akan meneka apa perkataan yang sedang pengguna cuba taip. Setiap kali pengguna menekan kekunci karakter, perisian ini akan memberikan pilihan perkataan yang cuba ditaip sehingga dapat membentuk satu perkataan yang lengkap. Ini mengurangkan beban pengguna OKU kerana ia hanya perlu menekan beberapa kekunci untuk membentuk satu perkataan.

menyediakan kemudahan untuk membaca web dengan hanya pengguna memberikan
arahan untuk membaca web.
Harga bagi perisian Naturally Speaking ialah :
• NaturallySpeaking Professionalversion 9
: $899.00
•NaturallySpeaking Preferred version 9
: $249.00
•NaturallySpeaking Medical version 9
: $1,199.00
•NaturallySpeaking Legal version 9
:$1,199.00
2.2 Perisian ‘sticky keys’ atau ‘latch key’
Perisian ini memberikan seseorang OKU satu alternatif yang lain bagi mengatasi
masalah menekan dua atau tiga kekunci pada masa yang sama.
• kesukaran untuk menggunakan papan kekunci dan tetikus yang sedia ada.
• Terdapat beberapa teknologi yang dapat membantu OKU menangani kesukaran ini
Bagi pengguna yang menggunakan sistem pengoperasian Windows (Windows 95,Windows 98, Windows 2000 dan Windows XP) fungsi ‘sticky keys’ ini bolehdiaktifkan dengan mengaktifkan ‘Accessibility Options’ dalam panel kawalan Selain daripada itu, perisian menaip prediktif juga boleh digunakan sebagai satu alternatif untuk membantu menyelesaikan kesukaran ini.
Perisian ini akan meneka apa perkataan yang sedang pengguna cuba taip. Setiap kali pengguna menekan kekunci karakter, perisian ini akan memberikan pilihanperkataan yang cuba ditaip sehingga dapat membentuk satu perkataan yanglengkap. Ini mengurangkan beban pengguna OKU kerana ia hanya perlu menekanbeberapa kekunci untuk membentuk satu perkataan.

3.0 Perisian untuk golongan cacat penglihatan
3.1 Ruby Open Book

Ruby Open Book boleh digunakan untukmengimbas teks pada mukasurat buku dankemudiannya membacakan kandungan teks tersebut kepada pengguna. Perisian ini membolehkanpenggunayang kurang upaya penglihatanmendengar isi kandungan buku tersebut tanpa memerlukan proses menukar kandungannya ke bentuk Braille. Suara yang digunakanboleh diubah-ubah mengikut selera pengguna sama ada suara lelaki mahupun suaraperempuan. Kelajuan proses pembacaan juga boleh dikawal selain pic suara tinggi ataurendah. Harga bagi perisisan OpenBook (works Windows® 2000, Windows XP, and
Windows Vista® operating systems):$ 9 95 .
4.0 Perisian pendidikan khas masalah pembelajaran
4.1 Perisian Dr Speech
Harga: RM 5,000.00
Perisian Dr Speech diasaskan oleh Dr Daniel Huang. Perisian ini dicipta khusus sebagaisatu kaedah terkini untuk pendidikan pertuturan sebagai kegunaan guru-guru, ahli terapi,ahli patologi bahsa, doktor yang merawat pesakit yang menghadapi masalah bertutur kerana penyakit dan kecacatan.
Keseluruhan program perisian ini dibawah program windows. Perisian ini dilengkapkandengan berbagai modul laihan yang menarik kanak-kanak khas atau istimewa. Antara  modul yg terdapat dalam perisian ini ialah
• Speech analysis
• Speech training
• Real speach
• Speach teraphy
• Clinical progress training
• Voice assesment
Segala perisian ini dimasukkan ke dalam sebuah komputer peribadi multimedia yang
dilengkapi dengan sebuah mikrofon yang sangat peka bunyi. Matlamat utama program ini adalah emberi satu pengajaran pertuturan secara 2 haladengan penggunaan multimedia dalam bentuk yang menarik dan mudah diikuti olehkanak-kanak istimewa seperti down syndrome, epilepsi, sawan, lembam dll
Perisian ini digunakan sepenuhnya secara maksima keatas kanak-kanak yang bermasalah pertuturan teruk. Bimbingan dijalankan secara tidak formal dalam masa 15 minit bagisatu sesi utk seorang murid. Perisian ini memberi faedah jangka panjang yg amat besar sumbangannya kepada kanak- kanak kurang upaya untuk meningkatkan kemahiran pertuturan mereka.
Contoh modul :
Latihan pengeluaran bunyi, setiap kali murid membunyikan vokal a bulatan dalam belon
akan bertukar menjadi dan emmbesar mengikut kekuatan bunyi. Latihan tekanan suara kapal angkasa naik turun mengikut nada turun naik suara yang dirakamkan.
4.2 Speech Therapy
Merupakan satu perisian komputer yang berbentuk interaktif, tersusun dan mudah
digunakan. Ia dihasilkan bagi membantu kanak-kanak dan orang dewasa dalam latihan
pengeluaran dan pengawalan suara serta pertuturan awal.
Perisian ini sesuai digunakan oleh semua pihak termasuk:-
1.      Terapis Pertuturan-Bahasa
2.      Guru-guru Khas
3.      Ibu bapa kanak-kanak bermasalah pendengaran
Terdapat 6 objektif utama yang ditekankan iaitu:-
1.Kawalan Masa Penghasilan Suara
2.Kawalan Kenyaringan Suara
3.Kawalan Kekuatan Suara
4. Pembelajaran Fonetik
5.Kawalan Penghasilan Fonem Bersuara dan Tidak Bersuara
6.Kawalan Penghasilan Suara
Terdapat 2 bahagian yang penting iaitu :-
1. Meneroka (Explore)
Pada bahagian ini kanak-kanak diberi peluang untuk meneroka, menguji dan memahami
cara kawalan suara sendiri bagi semua kategori seperti yang dinyatakan.
2. Latihan (Training)
Pada bahagian ini, kanak-kanak perlu mengawal suara seperti yang ditetapkan. Jika
mereka berjaya mengawal suara dengan baik, ganjaran akan diperolehi.
“Dr Hearing” merupakan satu perisian komputer yang berbentuk interaktif dan sesuaidigunakan untuk kanak-kanak dengan masalah pendengaran. Perisian ini berharga RM3,580.00. Perisian perlu dimiliki oleh:-
1.Ibu bapa kanak-kanak bermasalah pendengaran
2.Guru-guru khas kanak-kanak bermasalah pendengaran
3. Terapis Pertuturan
“Dr Hearing” terdiri daripada 2 bahagian iaitu:-
1. Meneroka Bunyi
Dalam bahagian ini, kanak-kanak akan didedahkan dengan bunyi-bunyi persekitaranseperti bunyi binatang, muzik dan kenderaan. Ini dapat membantu dalam meningkatkankemahiran mendengar, mengajar kesedaran terhadap bunyi dan meningkatkan kemahiranmemori auditori (pendengaran) dan visual (penglihatan).
2.Mengenal pasti Bunyi
Dalam bahagian ini, kanak-kanak diajar untuk membeza dan mengenal pasti bunyi. Bagisetiap bunyi yang didengari, kanak-kanak diminta mencari gambar yang sepadan. 7kategori bunyi disediakan dan setiap kategori dilengkapi dengan gambar yang menarik.
Perisian ini berasaskan permainan interaktif. Terdapat 5 permainan yang berbeza bagisetiap bahagian dan kategori. Ini membantu dalam mengekalkan minat dan tumpuankanak-kanak terhadap aktiviti yang dijalankan. Di samping itu, setiap latihan bolehdirekodkan untuk dijadikan rujukan bagi menjalankan latihan pada sesi seterusnya.
5.0 Cabaran ICT di sekolah pendidkan Khas
5.1 Program ICT yang akan dilaksanakan khusus di sekolah pendidikan khas dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9)
Ketika ini, ada 32 sekolah pendidikan khas di seluruh negara, meliputi 28sekolah rendah dan empat menengah, di samping 1,118 program pendidikan khasintegrasi (72 masalah pendengaran, 26 masalah penglihatan dan 1,020 masalahpembelajaran) membabitkan sejumlah 25,106 pelajar. Dalam RMK-9, RM15 jutadiperuntukkan bagi pelaksanaan program ICT untuk pendidikan khas. Program berkenaan ialah Pembestarian Sekolah Pendidikan Khas, Pusat PembelajaranKendiri dan penggunaan ICT di kelas prasekolah pendidikan khas. Bagi programPembestarian Sekolah Pendidikan Khas, Jabatan Pendidikan Khas (JPK) sudahmelaksanakan projek rintis dalam RMK-8 pada 2002 membabitkan empatsekolah, iaitu masing-masing dua sekolah rendah dan menengah pendidikan khas.Sekolah berkenaan ialah Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas (SKPK) Alma,Pulau Pinang dan juga Sekolah Menengah Pendidikan Khas (SMPK) Setapak,Kuala Lumpur (masalah penglihatan); SKPK Alor Star, Kedah (masalahpendengaran); serta SMPK Vokasional Indahpura, Johor (masalah pendengaran,penglihatan dan pembelajaran).
Dalam RMK-9, JPK merancang memperluaskan program PembestarianSekolah Pendidikan Khas kepada 28 sekolah. Inisiatif ini akan menggunakan lima model dilengkapi kemudahan ICT, perkakasan dan perisian, peralatan danperisian pendidikan khas yang khusus, serta rangkaian LAN (rangkaian kawasan setempat) di makmal, kelas, bilik guru dan juga pusat sumber.Model terbabit ialahModel Makmal Masalah Penglihatan di tiga sekolah, Model Makmal MasalahPendengaran (14 sekolah), Model Kelas Masalah Penglihatan (dua sekolah),Model Kelas Masalah Pendengaran (10 sekolah) dan Model Makmal SekolahPendidikan Khas Baru (dua sekolah).
5.2 Peralatan dan perisian ICT khusus yang dibekalkan ke sekolah pendidikan
khas di bawah program pembestarian ini.
Secara umum, peralatan ICT dibekalkan itu sama seperti diperoleh sekolahaliran perdana. Bagaimanapun bagi sekolah pendidikan khas (masalah penglihatan), ada peralatan dan perisian khusus untuk kegunaan pelajar terbabit.
Peralatan itu ialah Smartview CCTV untuk membesarkan saiz teks atau gambarmelalui skrin, Index Braille Embosser (mencetak tulisan braille), Touch ScreenMonitor (membolehkan pelajar menggunakan komputer secara sentuhan),Pengimbas Scanner (menterjemah teks cetakan kepada suara) dan Braillenote(komputer elektronik bersuara tanpa skrin).Perisian khusus dibekalkan untukmasalah pendengaran pula ialah Duxbury bagi menterjemah teks kepada braille,Zoomtext (membesarkan saiz teks pada skrin) dan JAWS iaitu perisian ScreenReader.Pusat Pembelajaran Kendiri akan dibina di asrama sekolah pendidikan khas bagi membolehkan pelajar membuat capaian kepada sumber pendidikan luarmelalui internet, di samping melaksanakan aktiviti pembelajaran berasaskanprojek. Selain itu, pusat ini juga bertujuan mempertingkat ‘contact-hours’ pelajardengan komputer. Sebanyak 13 sekolah terbabit dalam program ini, iaitu 11sekolah pendidikan khas sedia ada dan dua SMPK vokasional baru yang akandibina dalam RMK-9. Dari segi peralatan dan perkakasan, setiap PusatPembelajaran Kendiri akan dibekalkan lima komputer, Screen Reader Software,Text Magnifier Software, suis, sebuah pencetak laser A4, sebuah Inkjet ColorPrinter A4 serta Rangkaian LAN.
Dalam konteks pelaksanaan PPSMI, JPK memastikan peralatan ICTdibekalkan ke sekolah pendidikan khas dan program pendidikan khas integrasi.Demikian juga dalam Fasa V PPSMI Program Pemulihan Khas, kemudahan ICTdiperuntukkan. Malah, pelajar serta guru PPSMI yang bermasalah penglihatanturut dibekalkan peralatan khas bagi memudahkan proses P&P. Peralatanberkenaan ialah Embosser sebanyak 66 unit, Thermal Form (33), Braille Note(10), Braillone (1,320), Perisian Duxbury (60), Perisian JAWS (60) dan PerisianZoomText(6).
Setiap kelas prasekolah pendidikan khas sudah dibekalkan masing-masingsebuah komputer dan juga pencetak, di samping perisian, bagi membantu gurumemberi pendedahan ICT kepada murid berkeperluan khas dari seawal usia empat sehingga enam tahun. Bukan itu saja dengan kerjasama Bahagian Sekolah,30 kelas prasekolah dalam Program Pendidikan Khas Integrasi sudah menerima sebuah komputer yang lengkap dengan perisian hasil sumbangan IBM. Selain itu,31 kelas prasekolah dalam program sama juga dibekalkan dua komputer dansebuah pencetak di bawah peruntukan Kementerian Pelajaran.
5.3 Isu dan cabaran dihadapi untuk melaksanakan program ICT dalam pendidikan khas.
Guru perlu dilatih serta diberi kemahiran untuk mengajar berkeperluankhas dengan menggunakan ICT. Selain peralatan ICT biasa, guru pendidikankhas juga perlu mahir mengendalikan peralatan dan perisian khusus. Seterusnya,perisian yang terdapat di pasaran untuk P&P pendidikan khas amat terhad danada kala kurang sesuai bagi pelajar berkeperluan khas, terutama kategorimasalah pembelajaran. Walaupun ada peralatan dan perisian luar negara yangboleh diguna pakai untuk pelajar berkeperluan khas di Malaysia, kosnya sangattinggi. Berikutan itu, kekurangan kepakaran untuk membina perisian sesuai bagipelajar terbabit juga adalah satu cabaran. Sementara itu, kepelbagaian kecacatanpelajar berkeperluan khas memerlukan peralatan dan juga perisian khusussecara individu. Ini adalah suatu yang sukar untuk dipenuhi kerana kekangansumber kewangan dan manusia.
Bagi mengatasi isu dan cabaran ini diatasi kepakaran perlu diwujudkandan kerjasama daripada pihak lain harus dipertingkat untuk membantu JabatanPendidikan Khas (JPK). Kerjasama pintar serta jalinan kolaborasi perludiwujudkan dengan institusi luar, termasuk institusi pengajian tinggi awam(IPTA) dan swasta (IPTS) yang mahir dalam menghasilkan perisian sesuaiuntuk pelajar berkeperluan khas. Di samping itu, JPK juga perlu menjalankankajian impak ICT terhadap pencapaian pelajar berkeperluan khas, baik disekolah pendidikan khas mahupun dalam program pendidikan khas integrasi.


Alat inimempunyai fungsi yang sangat ‘user friendly’.Ia boleh digunakan bersama pemprosesanperkataan untuk membentuk, mengubah dan
menyompan dokumen dengan menterjemahkannya dari Braille kepada pemprosesanperkataan. Document boleh boleh dicetak secara Braille atau atau dihantar kepadapengguna lain menggunakan e-mail. Alat ini juga boleh disambung dengan modem untukyang membolehkan pengguna berhubung secara dalam bentuk rangkaian denganpengguna lain.
Antara kemudahan laian yang terdapat pada BrailleNotes ialah :
Blluetooth dan WiFi
Penambahan Media Player
Memo dalam bentuk suara
Kawalan audio
Web browser
FM radio
Peranti kemasukanbraile sambungan dengan JAWS untuk window

Blluetooth dan WiFi
Penambahan Media Player
Memo dalam bentuk suara
Kawalan audio
Web browser
FM radio
Peranti kemasukanbraile sambungan dengan JAWS untuk window

0 comments: